Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 07.10.2021 19:07:12

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampere Hacklab ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lähiympäristön kansalaistoimintaa tarjoamalla erilaisen ympäristön, jossa kokoontua ja tehdä yhteisiä projekteja. Kohderyhminä ovat kaikki kansalaiset, kuten esimerkiksi nuoriso, työikäiset ja vanhukset. Yhdistyksen tarkoitus on kerätä yhteen ihmisiä erilaisista yhteiskuntaluokista ja osaamisesta riippumatta. Yhdistyksen tarkoitus on myös edistää osaamisen ja tiedon välitystä kansalaisilta toisille kansalaisten itse järjestämien tapahtumien avulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
ylläpitää tiloja, joissa kokoontua ja tehdä projekteja.
järjestää juhlia, kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia,
konferensseja, retkiä, esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia.
harjoittaa tiedotustoimintaa.
järjestää erilaista avointa koulutusta muun muassa teknisistä ja
taiteellisista aiheista.
toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan:
järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
järjestää myyjäisiä.
ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen käyttäytymissääntöjä ja muita yhdistyksen tiloihin ja irtaimistoon liittyviä ohjeita.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, rikkonut yhdistyksen kokouksen vahvistamia käyttäytymissääntöjä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien maksujen suuruudet päättää hallitus.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja syyskokouksessa määrätty määrä hallituksen jäseniä, joita tulee kuitenkin olla vähintään 3 ja enintään 8.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi kokousta vuodessa hallituksen määrääminä aikoina; kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkaminen pitää lisäksi vahvistaa erikseen kutsutussa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, minkä jälkeen purkaminen astuu voimaan.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.