Yhdistyksen säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Tampere Hacklab ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lähiympäristön kansalaistoimintaa tarjoamalla erilaisen ympäristön, jossa kokoontua ja tehdä yhteisiä projekteja. Kohderyhminä ovat kaikki kansalaiset, kuten esimerkiksi nuoriso, työikäiset ja vanhukset. Yhdistyksen tarkoitus on kerätä yhteen ihmisiä erilaisista yhteiskuntaluokista ja osaamisesta riippumatta. Yhdistyksen tarkoitus on myös edistää osaamisen ja tiedon välitystä kansalaisilta toisille kansalaisten itse järjestämien tapahtumien avulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

  • ylläpitää tiloja, joissa kokoontua ja tehdä projekteja.

 

  • järjestää juhlia, kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, konferensseja, retkiä, esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia.

 

  • harjoittaa tiedotustoimintaa.

 

  • järjestää erilaista avointa koulutusta teknisistä ja taiteellisista aiheista.

 

  • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

 


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 

  • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

 

  • järjestää myyjäisiä

 

  • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

 

  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

 

  • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

 

 

3. § Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja kuukausittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

6. § Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vuosikokouksessa määrätty määrä hallituksen jäseniä, joita tulee kuitenkin olla vähintään 3.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. § Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. § Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  1. Kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
  8. Päätetään tulevan hallituksen jäsenien määrä. Minimikoko on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.
  9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja
  11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.